Kdo byl Abd-ru-shin, kdo je Syn Člověka, Imanuel?

 

Abd-ru-shin, autor knihy „Ve světle Pravdy“, občanským jménem Oskar Ernst Bernhardt se narodil 18. dubna 1875 v Německu v městečku Bischofswerda poblíž českých hranic. Přednášky „Poselství Grálu“ psal pod jménem Abd-ru-shin. V roce 1928 přesídlil Oskar Ernst Bernhardt do Rakouska, kde žil až do doby, kdy mu nacisté vyvlastnili majetek a jeho dílo „Ve světle Pravdy“ zakázali. Znemožnili mu tak další působení, poslední léta svého života musel strávit pod dohledem gestapa v Kipsdorfu v saských Krušných horách. Tam také 6. prosince 1941 zemřel.

Abd-ru-shin, dal lidstvu před soudem ještě jednou jako záchranné lano Slovo Boží v díle „Ve světle Pravdy - Poselství Grálu", avšak nyní jakožto Syn Člověka, Vyslanec Boha sepsal toto Slovo osobně, na rozdíl od Ježíše, kde nám zůstávají jen kusé záznamy učedníků ze vzpomínek v bibli. Slovo Boží může přinést pouze Vyslanec Boží, a tím nemůže být nikdy žádný člověk, jelikož Vyslanec Boží jako jediný splňuje podmínku tu, že je původem přímo z Boha. Je to tedy Ježíš a Imanuel, který nesl pozemské jméno Abd-ru-shin. Oba jsou původem z Boha.

Poselství Grálu je tak jedinečné dílo, přinášející Pravdu jako kdysi Ježíš a pochází ze stejného pramene, který je věčný, je od Boha. Jeho všeobsáhlé vědění vykládá celé stvoření a jde ještě dále nad to, aby se lidem dostalo pevné opory, ze které se nemohou zřítit, nepřipustí-li to sami.

Úvodem Poselství Abd-ru-shin napsal:

Kdo se nesnaží, aby slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje !

K doprovodu!
Rouška padá a víra stává se přesvědčením. Jen v přesvědčení je osvobození a spása!
Mluvím jen k těm, kdo opravdově hledají. Ti musí býti schopni a ochotni zkoumati toto věcné věcně! Náboženští fanatikové a nepevní blouznivci mohou se raději vzdáliti, protože jsou Pravdě ke škodě. Zlovolní však a nevěcní najdou v těchto slovech sami své odsouzení. Poselství zasáhne jen ty, kteří otevřeně nosí v sobě jiskru Pravdy a touhu býti skutečně člověkem. Všem těm bude také světlem a oporou. Povede je bez oklik ven ze všeho chaosu dnešních zmatků. Následující slovo nepřináší nové náboženství. Chce býti pochodní pro všecky vážné posluchače nebo čtenáře, aby našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin. Jen ten, kdo sám se pohybuje, může se duchovně dostati kupředu. Pošetilec, který k tomu používá cizích pomůcek ve formě hotových názorů, jde svou cestou jen jako o berlích a vlastní zdravé údy při tom vyloučil. Jakmile však směle používá veškerých schopností, které v něm dřímají v očekávání jeho zavolání, jako výzbroje ke vzestupu, zužitkuje tak svěřenou mu hřivnu podle vůle Stvořitele a přemůže hravě všechny překážky, které chtějí zkřížiti mu cestu, aby ho z ní odchýlily. Proto probuďte se! Jen v přesvědčení je pravá víra. Ku přesvědčení však dochází se jedině bezohledným zkoumáním a odvažováním! Stůjte v divuplném stvoření svého Boha jako živoucí!
Abdrushin, 1931

Na závěr Poselství Abd-ru-shin napsal:

Abdrushin dokončil nyní svoje poselství lidstvu.
Po dokončení povstal v Něm Bohem poslaný Syn Člověka Imanuel,
kterého sám Syn Boží, Ježíš zaslíbil lidstvu k soudu i ke spasení,
když již staří proroci na Něho poukazovali.
Nosí znamení svého vznešeného poslání:
Živoucí kříž Pravdy, zářící z Něho
a Božskou holubici nad sebou, jako je nosil Syn Boží.
Lidstvo, probuď se ze spánku svého ducha! 

 


 

 Přepracoval Abd-ru-shin Poselství Grálu?

(informace zde mohou být postupně doplňovány)

 

Přepracoval Abd-ru-shin Poselství Grálu na tzv. "vydání poslední ruky"?  Nikoliv. Zde je uvedeno pouze několik důkazů, svědčící naopak o zlořádu, který nastal po Jeho odchodu na Slově Poselství Grálu:

  • Rozpory zanesené do "přepracovaného" Poselství Grálu - rozpory, protiklady, protiřečení v "přepracovaném" Poselství Grálu, jen několik příkladů je uvedeno na Gralsbotschaft.eu
  • Škrtání v přednáškách, změny v pořadí přednášek - v "přepracovaném" vydání je již pořadí přednášek smícháno, přičemž přednášky z Doznívání k Poselství Grálu, které používají rozšířené pojmy a vyžadují znalost samotného Poselství Grálu, jak to Abdrushin několikrát požadoval, jsou již promíchány s prvními přednáškami "přepracované" knihy.
  • Vymazání Imanuele z "přepracovaného" vydání - rovnající se sebezapření odporujícímu všemu, co Abdrushin hlásal a žil. Sebezapření i pro to, kvůli čemu přišel, kým jest, jaký je jeho původ. Jeho odstranění učinilo později temno pomocí svých ochotných nástrojů. Viz níže důležitost vědění o Imanueli.
  • Časové možnosti ke změnám - ještě v říjnu 1939 prohlásil Abdrushin: Z mé strany se nic jiného nestalo a nebylo změněno, nýbrž vše zůstalo tak, slovo za slovem, přičemž ještě v roce 1940 dal opět tisknout původní Poselství Grálu. Z toho vyplývá, že údajné změny mohly nastat mezi r. 1940-41. U takto objemného díla bez dnešních moderních prostředků, pod stálým dohledem gestapa a za zhoršujícího se zdravotního stavu a poté co krátce předtím v říjnu 1939 Abdrushin prohlásil : Z mé strany se nic jiného nestalo a nebylo změněno, nýbrž vše zůstalo tak, slovo za slovem, zdravě uvažující člověk nemůže přijmout jako skutečnost, že by se daly stihnout provést změny takového rozsahu a téměř ihned po tomto prohlášení.
  • Selhání lidstva jako údajný důvod ke změnám v Poselství - Abdrushin prohlásil, že změnit se musí člověk, nikoliv Slovo: Slovo se nemá říditi podle lidí, nýbrž všichni lidé podle Slova! Neboť Slovo jest, lidé však mají teprve býti.“  A k tomu viz níže:  prohlášení Abd-ru-shina z 26. 10. 1939
  • Vlastní zkoumání - při vlastním zkoumání všech těchto změn, všech cenzurovaných částí, zjistíte, že obsahují důležitá sdělení, které nejsou nijak nevhodná pro „lidstvo, které selhalo“, ale jsou prostě jen nepohodlná a dále se již nehodila do nových plánů těch, kteří se snažili získat z Poselství Grálu pozemský prospěch a naplnění svých malých lidských záměrů.

 

Zde jsou Abd-ru-shinova vlastní slova a prohlášení svědčící proti případnému přepracování a změnám v Poselství Grálu:

 

  • Nedal jsem vám Poselství proto, abyste je předávali dále lidem pouze podle svého dobrého zdání, nýbrž požaduji, aby zůstalo nedotčeno ve všem, co v sobě skrývá a čím je! Kdo chce pozměniti nejmenší smysl, nejmenší slovo, i když s nejlepším úmyslem, ten se proviňuje! Jest to svaté Slovo Boží, na kterém nesmí člověk nic změnit, aby si to snad učinil pohodlnější nebo přizpůsobil lehčímu porozumění líných lidských duchů! Výstavba musí zůstati takovou, jakou jsem já vám dal. A kdo se jí pokouší otřásti, musí být vyřazen z milosti podávati ji druhým.“
  • Prohlášení Abd-ru-shina z 26. 10. 1939: „Na těchto mých slovech nebylo pozměněno ani to nejmenší. Ještě dnes je můžeme číst přesně tak jako od počátku a mohou platit jako důkaz a základ mé odpovědi. Taková, jaká jsou ještě dnes, byla od počátku. Jestliže se u toho nebo onoho člověka posune nebo změní vlastní přesvědčení v důsledku jiných vlivů či úmyslů, tak mi proto nemůže být vyčítán úmysl jakéhokoliv podvodu. Z mé strany se nic jiného nestalo a nebylo změněno, nýbrž vše zůstalo tak, slovo za slovem. A tato slova jsou mým nezměněným, plným přesvědčením, ke kterému jsem nikdy nechtěl žádného druhého člověka přemlouvat, protože mám z práce samotné jen radost a je mi lhostejné, kdo a kolik lidí pak řekne, že je to také jejich přesvědčením.“
  • Slova Abd-ru-shina proti míchání přednášek, jak to lze později nalézt až v "přepracovaném" vydání: „Při hlásání mého Poselství musíte sledovati výstavbu přesně tak, jak jsem vám ji já dal! Je v tom chtěné moudré vedení pro lidské duše toužící po Světle.“ „Nemíchejte také nic z nynějších přednášek s obsahovou částí začátku Poselství, neboť se to nedá sloučit; musí následovati za sebou tak, aby se vytvořily stupně pro správné porozumění. V pořadí přednášek, které jsem určil, je požadováno soustavné zrání, neboť začínám od počátků dosavadního porozumění a stupňuji pozvolna vědění tak, že mně v tom lidský duch může následovat. Pak rozšiřuji části stvoření vždy dále a odděluji od sebe mnohé, co doposud bylo označeno hromadným výrazem, v nové části, jež jsem předtím nejmenoval.“ „S výstavbou mého Poselství jest spojeno tajemství všemoudrosti, která zná lidské duchy a jejich schopnosti mnohem lépe, než jsou toho schopni lidé. Této moudrosti se musíte bezpodmínečně podříditi, jinak nikdy nedosáhnete toho, oč usilujete!“
  • Důležitost vědění o Imanueli:  a)Jak daleko vzdálen ukazuje se lidský duch od chtění k vzestupu, když myslí, že pro něj jest zcela lhostejné, ví-li o Imanueli nebo ne...“ b) „Tak přichází v nastávajícím velikém obratu světů bezpodmínečná nutnost rozšíření vědění až k bytí Imanuele, v němž se tento obrat nyní naplňuje!“

Správný, úplný a čistý překlad Poselství Grálu lze objednat na:

ABDRUSHIN.CZ